Βιοαπολύσιμο

Τι είναι;

Το Bioscrubing συνδυάζει καθαρισμό υγρού αερίου (απορρόφηση) και βιοαποικοδόμηση. Το νερό καθαρισμού περιέχει πληθυσμό μικροοργανισμών κατάλληλων για την οξείδωση επιβλαβών αερίων ενώσεων. Οι μικροοργανισμοί αιωρούνται στο νερό.

Ως εκ τούτου, οι προϋποθέσεις για τη χρήση βιοκαθαριστών είναι:
  • την ύπαρξη της δυνατότητας έκπλυσης των συστατικών των απαερίων·
  • τα ξεπλυμένα συστατικά πρέπει να είναι βιοαποδομήσιμα υπό αερόβιες συνθήκες.
Ο σχεδιασμός του βιοαντιδραστήρα βασίζεται σε μια ενεργοποιημένη λάσπη ή ένα σύστημα λάσπης σε φορέα. Το μίγμα της υδατικής λάσπης ανακυκλώνεται στον αντιδραστήρα. Οι απορροφούμενοι ρύποι αποικοδομούνται σε δεξαμενές αεριζόμενης ιλύος.

Οι βιολογικοί καθαριστές εμβολιάζονται συχνά με ενεργή ιλύ, π.χ. από βιολογική μονάδα επεξεργασίας λυμάτων. Ανάλογα με τη σύνθεση των αποβλήτων, η απόδοση του βιοκαθαριστή θα φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο μόνο μετά από μερικές εβδομάδες προσαρμογής.

Ο εμβολιασμός με καλλιέργειες που παρασκευάζονται σε ζυμωτές εφαρμόζεται ιδιαίτερα σε μολυσματικούς παράγοντες που περιέχουν θείο (μερκαπτάνες, υδρόθειο, διμεθυλοσουλφίδιο κ.λπ.) ή χλώριο (χλωριωμένα μεθάνια ή αιθάνια).

Σχεδιασμός, συντήρηση και αποτελεσματικότητα

Ο βιοκαθαριστής πρέπει να σχεδιάζεται με τέτοιο τρόπο ώστε ο χρόνος παραμονής των αερίων να είναι περίπου ένα δευτερόλεπτο. Ανάλογα με τη διαλυτότητα των ενώσεων, αυτό μπορεί να είναι ελαφρώς περισσότερο ή λιγότερο. Το bioscruber απαιτεί ειδική ανοιχτή συσκευασία και ειδικά ακροφύσια ψεκασμού για να αποφευχθεί η απόφραξη λόγω της βιολογικής λάσπης. Ο χρόνος υδραυλικής παραμονής του νερού καθαρισμού μεταξύ 20 και 40 ημερών δίνει τα καλύτερα αποτελέσματα.

Εφαρμογή

Το Bioscrubing είναι κατάλληλο για χαμηλές συγκεντρώσεις ρύπων που είναι εύκολα διαλυτοί στο νερό. είναι κατάλληλο για τη μείωση των αλκοολών, αλδεϋδών και κετονών, καρβοξυλικών οξέων και των εστέρων τους, φαινολών, ετεροκυκλικού θείου και ενώσεων αζώτου, μερκαπτάνες, αμίνες, χλωροφαινόλες, υδρόθειο, ναφθαλίνιο, σουλφίδια και αμμωνία.
Δεν είναι κατάλληλο για αλειφατικούς υδρογονάνθρακες, αρωματικούς υδρογονάνθρακες, αιθέρες και αλογονωμένους υδρογονάνθρακες.
Η εφαρμογή των βιοτριβητών για την αφαίρεση οσμών μπορεί να βρεθεί σε:

  • Βιομηχανία τσιγάρων: Η συγκέντρωση οσμών μειώνεται κατά περίπου 5000 ouE/m3 σε 200 - 300 ουE/m3
  • Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων
  • Παραγωγή ενζύμων
  • Παραγωγή αρωμάτων
  • Βιομηχανία καουτσούκ
  • Παραγωγή πολυμερών
  • Επεξεργασία υπολειμμάτων βαφής


Πίνακας 1 δείχνει τα όρια και τους περιορισμούς εφαρμογών που σχετίζονται με τον βιοκαθαρισμό (προσαρμοσμένο από το EIPPCB, 2016, Πίνακας 3.185).

Πίνακας 1. Όρια εφαρμογής και περιορισμοί που σχετίζονται με τη βιοτριβή.
Ζήτημα Όρια/ Περιορισμοί
Ροή αερίου (Nm3/ Η) 1000-3000 ​​Nm3/ώρα ανά m2 επιφάνειας στήλης
Θερμοκρασία (° C) 15-40
30-35 (βέλτιστο)
Πίεση (MPa) Ατμοσφαιρικός
Πτώση πίεσης (mbar) 2-3
Συγκέντρωση λάσπης Μέγιστο 15 g/l ξηρής ύλης
Συγκέντρωση οσμής (ouE/m3) > 10000

αναφορές

EIPPCB (2016). Έγγραφο αναφοράς για τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές (ΒΔΤ) για κοινά συστήματα επεξεργασίας/διαχείρισης λυμάτων και συστημάτων διαχείρισης λυμάτων στον Χημικό Τομέα. JRC Science for Policy Report.
Bulgarian BG Catalan CA English EN French FR German DE Greek EL Italian IT Portuguese PT Spanish ES