Δυναμική ολφακτομετρία

Με τη μέθοδο αυτή συλλέγονται δείγματα οσμηρών αερίων στην πηγή της οσμής σε συγκεκριμένους σάκους. Αυτά τα δείγματα στη συνέχεια αραιώνονται με «φρέσκο αέρα» και συνδέονται με ένα «ολφακτόμετρο». Εκπαιδευμένα μέλη ειδικής ομάδας εισπνέουν την αραιή οσμή μέσα από το ολφακτόμετρο. Το επίπεδο αραιώσεως μειώνεται σταδιακά μέχρις ότου κάποιο μέλος από την ομάδα αντιληφθεί πρώτα την οσμή και πιέσει ένα κουμπί που παρέχει το σήμα για τη συγκέντρωση οσμής. Αυτή η τεχνική εφαρμόζεται στις πηγές των οσμών όπως δηλαδή επιφάνειες χώρων υγειονομικής ταφής, καμινάδες κ.λπ., αλλά η μέθοδος δεν αρκεί για να μετρήσει τις επιπτώσεις στους πολίτες που ζουν στην κοντινή περιοχή.

Τι είναι;

Η δυναμική ολφακτομετρία είναι ένας τυποποιημένος τρόπος μέτρησης των συγκεντρώσεων οσμών χρησιμοποιώντας την αίσθηση της όσφρησης. Επομένως ανήκει στις λεγόμενες "αισθητήριες τεχνικές", αφού η μέτρηση της συγκέντρωσης οσμής σχετίζεται με την αίσθηση που προκαλείται από το δείγμα απευθείας σε μια ομάδα επιλεγμένων ατόμων.

Δείγματα οσμηρού αέρα συλλέγονται στην πηγή της οσμής σε κατάλληλους σάκους και κατόπιν αναλύονται αφού αραιωθούν με φρέσκο, άοσμο ή «ουδέτερο» αέρα σε μειούμενες ποσότητες.

Η ανάλυση πραγματοποιείται με τη διάχυση του δείγματος στην ομάδα σε αυξανόμενες συγκεντρώσεις μέσω μίας συγκεκριμένης συσκευής αραίωσης που ονομάζεται ολφακτόμετρο, έως ότου τα μέλη της ομάδας μπορούν να ανιχνεύσουν μια οσμή διαφορετική από τον ουδέτερο αέρα αναφοράς. Το αποτέλεσμα αυτής της μέτρησης είναι η συγκέντρωση οσμής του δείγματος, η οποία εκφράζεται σε ευρωπαϊκές μονάδες οσμών ανά κυβικό μέτρο (ouE / m3). Αυτό αντιπροσωπεύει τον αριθμό των φορών που το δείγμα έχει αραιωθεί με ουδέτερο (άοσμο) αέρα για να φτάσει το όριο συγκέντρωσης οσμής. Έτσι, εάν το δείγμα πρέπει να αραιωθεί 1 φορές με καθαρό αέρα έτσι ώστε ο πίνακας να μην μπορεί πλέον να αντιληφθεί την οσμή, αυτό σημαίνει ότι το δείγμα έχει συγκέντρωση 100 ouE / m100.


Που μπορεί να χρησιμοποιηθεί;

Το πιο σημαντικό βήμα προς την τυποποίηση της ολφακτομετρίας στην Ευρώπη, έγινε το 13725 με την εισαγωγή του Ευρωπαϊκού πρότυπου EN XNUMX "Ποιότητα του αέρα - Προσδιορισμός της συγκέντρωσης οσμής με δυναμική ολφακτομετρία", η οποία ασχολείται με διάφορες πτυχές της μέτρησης, όπως διαδικασίες και υλικά δειγματοληψίας, παρουσίαση δειγμάτων στους αξιολογητές, καταγραφή δεδομένων, υπολογισμός και υποβολή εκθέσεων και απόδοση απαιτήσεων ποιότητας.
Το πεδίο εφαρμογής του προτύπου EN 13725: 2003 ορίζει ότι "Το παρόν Ευρωπαϊκό Πρότυπο καθορίζει μια μέθοδο για τον αντικειμενικό προσδιορισμό της συγκέντρωσης οσμής ενός δείγματος αέρα χρησιμοποιώντας τη δυναμική ολφακτομετρία με ανθρώπινους αξιολογητές και τον ρυθμό εκπομπής οσμών που προέρχονται από σημειακές πηγές, περιοχές πηγών εξωτερικής ροής και περιοχές πηγών χωρίς εξωτερική ροή. Η κύρια εφαρμογή είναι να προσφέρει κοινή βάση για την αξιολόγηση των εκπομπών οσμής στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης." Έτσι, η δυναμική ολφακτομετρία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση της συγκέντρωσης οσμών που εκπέμπονται στην πηγή.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι κανονισμοί για τις οσμές καθορίζουν όρια συγκέντρωσης στις εκπομπές (για παράδειγμα στην περιφέρεια Puglia της Ιταλίας). Σε τέτοιες περιπτώσεις η δυναμική ολφακτομετρία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την διαπίστωση παραβίασης των κανονισμών.

 
Ένα σημαντικό πλεονέκτημα της δυναμικής ολφακτομετρίας είναι ότι παρέχει πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως δεδομένα εισόδου για τη μοντελοποίηση διασποράς, προκειμένου να αξιολογηθεί η έκθεση των πολιτών στις οσμές. Πράγματι, η συγκέντρωση οσμής, σε συνδυασμό με τις πληροφορίες που σχετίζονται με την εκπεμπόμενη ροή αέρα, επιτρέπει την αξιολόγηση του λεγόμενου «ρυθμού εκπομπής οσμών», που είναι ουσιαστικά η ροή οσμής που εκπέμπεται στην ατμόσφαιρα και είναι οι παράμετροι που ουσιαστικά αντιπροσωπεύουν ποσότητα οσμής που εκπέμπεται στην ατμόσφαιρα από μια δεδομένη πηγή. Αυτό το στοιχείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δεδομένο εισόδου για συγκεκριμένα μαθηματικά μοντέλα, τα οποία συνδυάζουν αυτές τις πληροφορίες μαζί με μετεωρολογικά και γεωγραφικά δεδομένα και έτσι υπολογίζει πώς μεταφέρονται οι εκπεμπόμενες οσμές μέσω της ατμόσφαιρας στους πολίτες που πλήττονται από αυτές.

Αυτή είναι μέχρι στιγμής η προτιμώμενη μέθοδος στις περισσότερες χώρες για την αξιολόγηση της επίδρασης των οσμών που προκαλούνται από διάφορες δραστηριότητες στις γύρω κοινότητες.

Που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί;

Η δυναμική ολφακτομετρία είναι μια ασυνεχής μέθοδος μέτρησης, καθώς τα δείγματα συλλέγονται στην πηγή σε μια ακριβή στιγμή και στη συνέχεια μεταφέρονται και αναλύονται σε ένα εργαστήριο. Για το λόγο αυτό, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συνεχή παρακολούθηση των εκπομπών οσμών.

Η δυναμική ολφακτομετρία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αποκομίσει πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα της οσμής, επομένως δεν μπορεί να προσδιορίσει τις οσμές ή να ξεχωρίσει διαφορετικές οσμές.

Η δυναμική ολφακτομετρία παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις εκπομπές οσμών. Επομένως, δεν μπορεί να δώσει πληροφορίες σχετικά με την παρουσία οσμών στον ατμοσφαιρικό αέρα (εισροή οσμών). Για το σκοπό αυτό, τα στοιχεία από την ολφακτομετρική ανάλυση θα πρέπει να συνδυάζονται με μετεωρολογικές και γεωγραφικές πληροφορίες σε συγκεκριμένο μοντέλο διασποράς.

Bulgarian BG Catalan CA English EN French FR German DE Greek EL Italian IT Portuguese PT Spanish ES