Βελτίωση της ικανότητας διασποράς εκπομπών

Ο αντίκτυπος που προκαλείται από μια πηγή οσμής στο περιβάλλον της δεν οφείλεται μόνο στην εκπεμπόμενη συγκέντρωση οσμής και στον ρυθμό ροής αερίου (το προϊόν της συγκέντρωσης οσμής και του ρυθμού ροής του αέρα ονομάζεται "Odor Emission Rate" - OER), αλλά επίσης για το πώς η εκπεμπόμενη ροή αέρα διαχέεται στην ατμόσφαιρα πριν φτάσει σε έναν συγκεκριμένο υποδοχέα.

Για το λόγο αυτό, μια εναλλακτική αποτελεσματική στρατηγική για τη μείωση των επιπτώσεων της οσμής είναι η βελτίωση της ικανότητας διασποράς μιας πηγής οσμής. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί βασικά (αλλά όχι αποκλειστικά) με τις ακόλουθες τεχνικές παρεμβάσεις.

  • Για μη εκπεμπόμενες εκπομπές, μεταφέροντας τις εκπομπές σε μια στοίβα (Zanetti et al., 2010). Ένα τυπικό παράδειγμα όπου εφαρμόζεται αυτή η λύση αντιπροσωπεύεται από υπόστεγα χωρίς εξαναγκασμένο εξαερισμό, όπου οι εκπομπές συμβαίνουν με διάχυση μέσω των ανοιγμάτων (δηλαδή πόρτες και παράθυρα). Σε τέτοιες περιπτώσεις, εάν ο εξαερισμός επιβάλλεται μέσω μιας (ή περισσότερων) στοίβας από ανεμιστήρες (Σχήμα 1), η διασπορά μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά, μειώνοντας έτσι σημαντικά τον αντίκτυπο της οσμής.
  • Κάθετοτητα των οριζόντιων εκπομπών Ε Σε βιομηχανικές εφαρμογές, υπάρχουν πολλές καταστάσεις όπου οι εκπομπές είναι οριζόντιες ή όπου οι κάθετες στοίβες είναι εξοπλισμένες με «βροχοπτώσεις» (Εικόνα 2). Παρά τα αναμφισβήτητα πλεονεκτήματα της πρόληψης της εισόδου του νερού της βροχής και σε ορισμένες περιπτώσεις της διευκόλυνσης της εναπόθεσης της εκπεμπόμενης σκόνης κοντά στην πηγή, τέτοια τεχνικά χαρακτηριστικά εμποδίζουν το κατακόρυφο συστατικό της ταχύτητας εξόδου εκπομπών, επιδεινώνοντας έτσι σημαντικά την ικανότητα διασποράς. Για το λόγο αυτό, οι τεχνικές παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην «καθετοποίηση» τέτοιων εκπομπών, οι οποίες αυξάνουν το λεγόμενο φαινόμενο «αύξηση λοφίου», μπορούν να αποφέρουν σημαντικό όφελος όσον αφορά τη διασπορά της οσμής, με αποτέλεσμα τη μείωση των επιπτώσεων της οσμής. Τα σχήματα 3 και 4 δείχνουν δύο χάρτες διασποράς οσμής που συγκρίνουν τον αντίκτυπο της οσμής που σχετίζεται με ένα φυτό με οριζόντιες εκπομπές (Σχήμα 3) με τον αντίκτυπο της οσμής που παράγεται εάν οι ίδιες εκπομπές είναι κάθετες αντί οριζόντιες (Εικόνα 4): πράγματι, σημαντική μείωση του ο αντίκτυπος της οσμής επιτυγχάνεται χωρίς μείωση της εκπεμπόμενης συγκέντρωσης οσμής.
  • Αύξηση του ύψους της στοίβας Ε Ένας άλλος αποτελεσματικός τρόπος ενίσχυσης της ικανότητας διασποράς μιας εκπομπής, είναι η αύξηση του ύψους του σημείου απελευθέρωσης. Στην περίπτωση των σημειακών πηγών (μέσω μιας στοίβας), αυτό σημαίνει αύξηση του ύψους της στοίβας. Αυτή η λύση είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική εάν το σημείο εκπομπής ανυψωθεί σε ύψη περίπου 50 m, για το οποίο η ικανότητα διασποράς της στοίβας βελτιώνεται σημαντικά. Το Σχήμα 5 δείχνει την οσμή που σχετίζεται με μια στοίβα με ύψος 27m με την οσμή που προκαλείται από την ίδια στοίβα σε ύψος 50m (Εικόνα 6): πράγματι, επιτυγχάνεται σημαντική μείωση της πρόσκρουσης της οσμής χωρίς μείωση της εκπεμπόμενης οσμής συγκέντρωση.
Αυτές οι λύσεις, παρά το γεγονός ότι δεν είναι απλώς απαραίτητες, έχουν το πλεονέκτημα ότι είναι γενικά πιο οικονομικές από άλλες, που περιλαμβάνουν την υλοποίηση ενός νέου συστήματος μείωσης. Πράγματι, η τροποποίηση του σχεδιασμού ενός εργοστασίου για τη βελτίωση της ικανότητας διασποράς μιας πηγής οσμής συνήθως συνεπάγεται (μερικές φορές υψηλό) επενδυτικό κόστος, αλλά μετά από αυτό δεν έχει λειτουργικό κόστος. Και σε πολλές περιπτώσεις, μπορούν να αποφέρουν πολύ υψηλά οφέλη όσον αφορά τη μείωση των επιπτώσεων της οσμής. Αυτός ο τύπος διαλύματος ενδείκνυται ιδιαίτερα όταν το ρεύμα αποβλήτων αερίου δεν αντιμετωπίζεται σχεδόν καθόλου με τις κοινές τεχνολογίες ή όταν ήδη εφαρμόζονται συστήματα μείωσης και η αποτελεσματικότητά τους για μείωση δεν είναι επαρκής για να ικανοποιήσει τα κριτήρια αντίκτυπου οσμής.

Μια άλλη θετική πτυχή είναι ότι η επίδραση τέτοιων λύσεων μπορεί να επαληθευτεί προληπτικά πριν από την εφαρμογή τους με την εφαρμογή μοντέλων διασποράς.

αναφορές

Zanetti, S., Rossi, AN, Capelli, L., Sironi, S. (2010). Βελτίωση της διασποράς της οσμής μέσω της μεταφοράς. Συναλλαγές Χημικής Μηχανικής 23, 315-320. https://www.aidic.it/cet/10/23/053.pdf
Bulgarian BG Catalan CA English EN French FR German DE Greek EL Italian IT Portuguese PT Spanish ES