Χημική Ανάλυση – Μεμονωμένοι Αέριοι Ρύποι

Αυτός ο τύπος χημικής ανάλυσης μετρά τη συγκέντρωση των εκπομπών μεμονωμένων αέριων ρύπων. Υπάρχουν μερικές σπάνιες περιπτώσεις στις οποίες το πρόβλημα ρύπανσης από οσμές οφείλεται κυρίως σε μία μόνο ένωση, όπως είναι η αμμωνία ή το υδρόθειο. Για να εκτιμηθεί ο αντίκτυπος της οσμής, πρέπει να είναι γνωστή η συσχέτιση μεταξύ της συγκέντρωσης της ένωσης και της συγκέντρωσης οσμής.

Τι είναι;

Υπάρχουν μερικές σπάνιες περιπτώσεις στις οποίες το πρόβλημα ρύπανσης από οσμές οφείλεται κυρίως σε μία μόνο ένωση, όπως είναι η αμμωνία ή το υδρόθειο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, εκτιμώντας τη συγκέντρωση αυτών των εκπομπών μεμονωμένων αερίων, είναι δυνατόν να επιτευχθεί αξιόπιστη ποσοτικοποίηση των εκπομπών οσμών.

Γενικά, για τη μέτρηση των εκπομπών μεμονωμένων αερίων, όπως η αμμωνία και το υδρόθειο, υπάρχουν συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζουν τη μέθοδο δειγματοληψίας και ανάλυσης. Επειδή οι συγκεντρώσεις είναι συνήθως αρκετά υψηλές (δεκάδες ή εκατοντάδες ppm), είναι επίσης δυνατό να χρησιμοποιηθούν ηλεκτροχημικοί αισθητήρες, οι οποίοι είναι εύχρηστοι και φθηνοί. Κατά τον προσδιορισμό της συγκέντρωσης των εκπομπών μεμονωμένων αερίων ή της συγκέντρωσης των εισροών, είναι σημαντικό να επιλέγεται η καταλληλότερη μέθοδος σε συνάρτηση με την αναμενόμενη συγκέντρωση.


Που μπορεί να χρησιμοποιηθεί;

Αυτός ο τύπος χημικής ανάλυσης επιτρέπει την ποσοτικοποίηση της συγκέντρωσης των εκπομπών μεμονωμένων αερίων. Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να επαληθεύσει τη συμμόρφωση με τα όρια εκπομπών που σχετίζονται με συγκεκριμένες ενώσεις. Σε αυτές τις σπάνιες περιπτώσεις όπου η εκπεμπόμενη οσμή σχετίζεται άμεσα με μία συγκεκριμένη ένωση (ιχνηθέτης), τότε ο προσδιορισμός της συγκέντρωσης της ένωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση της εκπεμπόμενης συγκέντρωσης οσμής. Σε τέτοιες περιπτώσεις, αυτό το δεδομένο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως στοιχείο καταχώρησης για τη μοντελοποίηση διασποράς, προκειμένου να εκτιμηθούν οι επιπτώσεις των οσμών στις κοινότητες. Για το σκοπό αυτό, είναι απαραίτητο να γίνει προκαταρκτική αξιολόγηση της συσχέτισης μεταξύ της συγκέντρωσης της ένωσης και της συγκέντρωσης οσμής.

Που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί;

Ο χημικός χαρακτηρισμός των μεμονωμένων αερίων είναι άχρηστος στην περίπτωση πολύπλοκων μίξεων οσμών, όπου η συγκέντρωση οσμών δεν σχετίζεται με τη συγκέντρωση ενός μόνο συστατικού. Αυτή είναι, δυστυχώς, η συνηθέστερη περίπτωση, δεδομένου ότι οι περιβαλλοντικές οσμές είναι συνήθως μίγματα εκατοντάδων διαφορετικών ενώσεων. Η ανάλυση αυτή δεν παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη σύνθεση πολύπλοκων μιγμάτων.

Bulgarian BG Catalan CA English EN French FR German DE Greek EL Italian IT Portuguese PT Spanish ES