Αέρια Χρωματογραφία Ολφακτομετρία

Αυτή η μέθοδος συνδυάζει τις αισθήσεις εκπαιδευμένων μελών ειδικής ομάδας με την τεχνολογία αέριας χρωματογραφίας για να καθορίσει τη συσχέτιση μεταξύ συγκεκριμένων χημικών ουσιών και της συγκέντρωσης οσμών. Καθώς το δείγμα αερίου διέρχεται διαμέσου ενός ολαφακτόμετρου και «εισπνέεται» από τα μέλη της ειδικής ομάδας, ταυτόχρονα αναλύεται ώστε να ταυτοποιηθούν οι υπάρχουσες χημικές ενώσεις. Όταν μέλος από την ειδική ομάδα αισθανθεί μια οσμή, ειδοποιεί και συγκρίνονται οι συγκεντρώσεις των ενώσεων που υπάρχουν.

Τι είναι;

Η Αέρια Χρωματογραφία-Ολφακτομετρία (GC-O) είναι μια μέθοδος συνδυασμού των πληροφοριών που παρέχονται από τον χημικό χαρακτηρισμό και από την αντίληψη της οσμής. Η GC-O χρησιμοποιεί ένα σύστημα GC-MS εξοπλισμένο με μια θύρα ανίχνευσης οσφρητικών οσμών: στην έξοδο της GC υπάρχει μια μάσκα εισπνοής, όπου ένα μέλος της ειδικής ομάδας μπορεί να εισπνεύσει το αέριο και να παρέχει πληροφορίες σχετικά με την παρουσία οσμής σε αυτό. Στο τέλος της στήλης GC, μετά το διαχωρισμό των χημικών ενώσεων στο μείγμα αερίων, το δείγμα διαιρείται και μια ισοδύναμη ροή φτάνει στον ανιχνευτή MS και στα μέλη της ειδικής ομάδας.

Τα μέλη εισπνέουν το αέριο και κάθε φορά που εισπνέουν μια οσμηρή ουσία, παρέχουν μια αισθητήρια απόκριση, με γνώμονα την παρουσία και τον τύπο της οσμής. Κάθε φορά που κάποιο από τα μέλη της ειδικής ομάδας αντιλαμβάνεται μια οσμή, πιέζει ένα κουμπί και περιγράφει την οσμή. Με αυτόν τον τρόπο, λαμβάνεται ένα ολφακτογράφημα, το οποίο επιτρέπει τη συσχέτιση των χημικών πληροφοριών που παρέχονται από το χρωματογράφημα και των αισθητήριων αντιλήψεων των μελών της ομάδας.
Η GC-O συνίσταται στον συνδυασμό των λειτουργικών δυνατοτήτων και της ανθρώπινης μύτης και παρέχει τόσο αισθητήριες όσο και χημικές πληροφορίες.

Ένα μειονέκτημα της GC-O είναι ότι επηρεάζεται από την υποκειμενικότητα και την έλλειψη προσοχής των μελών της ειδικής ομάδας. Πράγματι, η απόσπαση προσοχής των μελών μπορεί να προκαλέσει σημαντικά λάθη, ιδιαίτερα όταν το οσμηρό ερέθισμα είναι σύντομο ή αδύναμο.


Που μπορεί να χρησιμοποιηθεί;

Η GC-O μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να παρέχει σημαντικές πληροφορίες για τον χαρακτήρα της οσμής που σχετίζεται με τα διαφορετικά μόρια που περιέχονται σε ένα δείγμα οσμής. Έτσι, επιτρέπει την απόκτηση πληροφοριών σχετικά με την ποιότητα της οσμής. Αυτή η τεχνική είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για την ανάλυση των οσμών που οφείλονται στη χρήση της ανθρώπινης μύτης, η οποία είναι πολύ πιο ευαίσθητη από έναν όργανο ανιχνευτή: η ανθρώπινη μύτη είναι μερικές φορές ικανή να ανιχνεύσει την παρουσία οσμών ακόμα και όταν το χρωματογράφημα δεν παρουσιάζει καμία κορυφή .

Που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί;

Αυτή η τεχνική δεν παρέχει καμία πληροφορία σχετικά με τη συγκέντρωση οσμής του δείγματος. Δεδομένου ότι λειτουργεί διαχωρισμός του δείγματος στα μεμονωμένα συστατικά του, δεν λαμβάνονται υπόψη οι οσφρητικές ιδιότητες του δείγματος στο σύνολό του. Για το λόγο αυτό, τα δεδομένα από την ανάλυση GC-O δεν μπορούν να παράσχουν πληροφορίες σχετικά με την επίδραση της οσμής και ούτε μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα ως δεδομένα εισόδου για τη μοντελοποίηση διασποράς.

Bulgarian BG Catalan CA English EN French FR German DE Greek EL Italian IT Portuguese PT Spanish ES