Νεφελοποίηση προϊόντων αφαίρεσης οσμών/κάλυψης

Μια άλλη αρκετά κοινή λύση για τη μείωση των εκπομπών οσμών, η οποία μπορεί να εφαρμοστεί τόσο σε μεταφερόμενες όσο και σε διάχυτες πηγές, είναι η νεφελοποίηση προϊόντων αφαίρεσης οσμών ή κάλυψης.

Στην περίπτωση των μεταφερόμενων εκπομπών, τα ακροφύσια νεφελοποίησης μπορούν να εγκατασταθούν απευθείας στην έξοδο της στοίβας, με στόχο τη μείωση της συγκέντρωσης οσμής της εκπεμπόμενης ροής αέρα. Στην περίπτωση διάχυτων εκπομπών, όπως δεξαμενές επεξεργασίας λυμάτων, σωροί κομποστοποίησης ή χώροι υγειονομικής ταφής, η νεφελοποίηση του προϊόντος αφαίρεσης οσμών μπορεί να πραγματοποιηθεί με σκοπό τη δημιουργία ενός είδους «οσμογόνου φραγμού» για τον περιορισμό των οσμών που διαχέονται στην ατμόσφαιρα.

Η νεφελοποίηση μπορεί επίσης να εφαρμοστεί σε υπόστεγα (για παράδειγμα, υπόστεγα για την παραλαβή / επεξεργασία στερεών αποβλήτων). Μερικά παραδείγματα εφαρμογών απεικονίζονται στο σχήμα 1 έως το σχήμα 3.

Τέτοια προϊόντα αφαίρεσης των οσμών έχουν συνήθως τη δική τους, ευχάριστη οσμή (συνήθως φρέσκια/πεύκο/εσπεριδοειδή λόγω της παρουσίας τερπενικών ενώσεων) και συνήθως αραιώνονται σε χαμηλές (ή πολύ χαμηλές) συγκεντρώσεις σε νερό.

Πράγματι, η δοσολογία του αποσμητικού προϊόντος είναι κρίσιμη για να αποφευχθεί η εκπομπή οσμών που οφείλονται στο ίδιο το αποσμητικό προϊόν: αυτή είναι συνήθως λιγότερο δυσάρεστη από την οσμή που πρέπει να αντιμετωπιστεί, αλλά εάν η συγκέντρωση είναι υψηλή, τότε μπορεί να γίνει πηγή ενόχλησης οσμών. Αυτός είναι ένας από τους κύριους λόγους για τους οποίους απαιτούνται προκαταρκτικές δοκιμές για τη βελτιστοποίηση της εφαρμογής για τη συγκεκριμένη περίπτωση.
Ωστόσο, η επαλήθευση της αποτελεσματικότητας της μείωσης, ειδικά στην περίπτωση των διάχυτων εκπομπών, δεν είναι εφαρμόσιμη, επομένως απαιτούνται συγκεκριμένες πειραματικές ρυθμίσεις (Dentoni et al., 2012) ή εκστρατείες μέτρησης οσμής πεδίου.

Παρά τις πολύ ελκυστικές δηλώσεις σχετικά με την ικανότητα εξουδετέρωσης οσμών που μπορούν να βρεθούν σε εμπορικό υλικό (π.χ. ιστοσελίδες και φυλλάδια), η αρχή λειτουργίας μιας τέτοιας αφαίρεσης οσμών δεν είναι πραγματικά κατανοητή. Ορισμένοι παραγωγοί δηλώνουν την παρουσία μικροοργανισμών που υποβαθμίζουν βιολογικά την οσμή, άλλοι ενθυλακώνουν μόρια που «παγιδεύουν» τα δύσοσμα μόρια καθιστώντας τα απαράδεκτα. Όπως αναφέρθηκε ήδη, δεδομένου ότι τα προϊόντα αφαίρεσης των οσμών χρησιμοποιούνται συνήθως αραιωμένα, η παρουσία του νερού έχει σίγουρα ένα αποτέλεσμα καθαρισμού που προσθέτει στη μείωση των εκπομπών οσμών, τουλάχιστον για τις υδρόφιλες οσμή ενώσεις. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα παραδείγματα, όπου η εφαρμογή τέτοιων προϊόντων έχει αποδειχθεί αποτελεσματική στη μείωση της αντίληψης οσμής έξω από το φυτό και της συχνότητας των παραπόνων (Culos et al., 2009).

Αυτή η λύση έχει το πλεονέκτημα ότι έχει χαμηλό κόστος επένδυσης. Ο βαθμός του λειτουργικού κόστους μπορεί να είναι σημαντικός, ανάλογα με το κόστος και την ποσότητα του νεφελοποιημένου προϊόντος.

αναφορές

Culos, B., Rivilli, S., Snidar, R., Capelli, L., Sironi, S., Trovarelli, A. (2009). Η εφαρμογή ηλεκτρονικών μύτης στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των προϊόντων εξουδετέρωσης για τη μείωση της οσμής σε ΧΥΤΑ. Στο: Proceedings of Sardinia 2009, R. Cossu, LF Diaz, R. Stegmann (Επιμ.), Twelfth International Waste Management and Landfill Symposium, 5-9 Οκτωβρίου 2009, S. Margherita di Pula, Κάλιαρι, Ιταλία, CISA Publisher (ISBN:978-88-6265).

Dentoni, L., Bascelli, M., Capelli, L., Sironi, S., Del Rosso, R., Buccolini, M. (2012). Σχεδιασμός ειδικής συσκευής για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας μείωσης της οσμής ενός συστήματος νεφελοποίησης που εφαρμόζεται σε οσμή υγρές επιφάνειες. Chemical Engineering Transactions 30, 289-294. https://www.aidic.it/cet/12/30/049.pdf
Bulgarian BG Catalan CA English EN French FR German DE Greek EL Italian IT Portuguese PT Spanish ES