Odourpedia

Υπάρχουν διάφορες πτυχές και θέματα που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά την εξέταση των οσμών. Αυτό Odourpedia είναι μη εξαντλητικό γλωσσάριο που μπορεί να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε μερικές από τις πιο σημαντικές πτυχές που σχετίζονται με τις μυρωδιές.

Κάθε καταχώριση της Odourpedia ορίζει ένα λέξη, άποψη or τοπικός που αφορά οσμές. Όπου είναι διαθέσιμοι, χρήσιμοι πόροι συνδέονται για την παροχή περαιτέρω πληροφοριών σχετικά με το θέμα που εξηγείται.

Πιστεύετε ότι λείπει μια καταχώριση; Μπορείτε να κάνετε προτάσεις για προσθήκη νέων ορισμών συμπληρώνοντας το φόρμα επικοινωνίας στη διάθεσή σας στο κάτω μέρος της σελίδας.

C

 • Επιστήμη των Πολιτών

 • Το Citizen Science είναι μια επιστημονική προσέγγιση και ένας επιστημονικός τομέας που επιδιώκει φέρνει την επιστήμη στο μη ακαδημαϊκό βασίλειο. Στο Citizen Science, το κοινό που δεν είναι ειδικός συμμετέχει στην επιστημονική διαδικασία. Η συμμετοχή των πολιτών μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την επιλεγμένη προσέγγιση της Επιστήμης του Πολίτη. Στην ιδανική περίπτωση, οι πολίτες που συμμετέχουν σε επιστημονικά έργα πολιτών πρέπει να είναι συμμετέχει σε όλα τα στάδια της επιστημονικής διαδικασίας: από τον ερευνητικό σχεδιασμό έως τη συλλογή δεδομένων, την ανάλυση και τα συμπεράσματα. Αυτό ονομάζεται επίσης «Extreme Citizen Science»1.

  1 Περισσότερες πληροφορίες για το Citizen Science στο Διεθνές Παρατηρητήριο Οσμών.

D

 • Δυσφορία

 • Ένα σύνολο ανθρώπινων αντιδράσεων που συμβαίνει ως αποτέλεσμα της άμεσης έκθεση σε περιβαλλοντικό στρες (π.χ. μυρωδιά) που, μόλις γίνει αντιληπτό, προκαλεί α αρνητική γνωστική αξιολόγηση που απαιτεί έναν ορισμένο βαθμό αντιμετώπισης.

 • Διασπορά

 • Σύνολο σύνθετων διαδικασιών μεταφοράς, ανάμιξης και χημικών μετασχηματισμών που δημιουργούν μια μεταβλητή κατανομή (χωρική και χρονική) της συγκέντρωσης ενός είδους.

E

 • Συντελεστές εκπομπών

 • Σχέση μεταξύ της ποσότητας ρύπων που εκπέμπεται στην ατμόσφαιρα και μιας μονάδας δραστηριότητας (ώρες λειτουργίας της πηγής, επιφάνεια που εμπλέκεται ή σε δεδομένα όπως ο αριθμός των υπαλλήλων ή άλλοι)1.

  1 Τα δεδομένα αντιστοιχούν στη βιβλιογραφική πηγή.

 • Ευρωπαϊκή Μονάδα Οσμής (ουE)

 • Ποσότητα μυρωδιών ουσιών που, όταν εξατμίζονται σε 1 κυβικό μέτρο ουδέτερου αερίου υπό κανονικές συνθήκες, προκαλούν φυσιολογική απόκριση ενός πίνακα (κατώφλι ανίχνευσης) ισοδύναμο με μια ποσότητα οσμής ουσίας που είναι στην αρχή μάζας αναφοράς Οσμής (RMO) εξατμίστηκε σε κυβικό μέτρο ουδέτερου αερίου υπό κανονικές συνθήκες.

F

 • Πρωτόκολλο FIDOL

 • Ένα εργαλείο για την εκτίμηση της επίδρασης της οσμής ή του βαθμού ενόχλησης που προκαλείται από τις οσμές. Οι παράμετροι FIDOL είναι συχνότητα, ένταση, διάρκεια, επιθετικότητα και τοποθεσία1.

  1 Δείτε περισσότερα στο Διεθνές Παρατηρητήριο Οσμών.

O

 • Οσμή

 • Οργανοληπτική ιδιότητα αντιληπτή από το οσφρητικό όργανο κατά την εισπνοή ορισμένων πτητικών ουσιών.

 • Συγκέντρωση οσμών

 • Αριθμός Ευρωπαϊκής Μονάδας Οσμής (ουE) σε ένα κυβικό μέτρο αερίου, υπό κανονικές συνθήκες.

 • Ρυθμός Οσμής ή Ποσοστό Εκπομπών Οσμών

 • Αριθμός ευρωπαϊκών μονάδων οσμής (ουE) που περνούν από μια δεδομένη επιφάνεια ανά μονάδα χρόνου. Μπορεί να οριστεί ως το προϊόν της συγκέντρωσης οσμών, της ταχύτητας εξόδου και της περιοχής εκπομπών, ή το προϊόν της συγκέντρωσης οσμών και του αντίστοιχου ογκομετρικού ρυθμού ροής.

 • Οσμή

  Επιπτώσεις που έχει μια μυρωδιά σε ένα ή περισσότερα άτομα που την αντιλαμβάνονται. Περιγράφεται τυπικά χρησιμοποιώντας τη συχνότητα, τη διάρκεια, τη νότα, την ένταση και τον ηδονικό τόνο των συγκεντρώσεων οσμών1. Συνήθως συγκρίνεται με ένα τυποποιημένο κατώτατο όριο που καθορίζεται ανά βιομηχανικό τομέα. Τα κατώτατα όρια συχνά είναι ειδικά για κάθε χώρα.

  Ένα παράδειγμα του πώς να κατανοήσετε τις επιπτώσεις των οσμών δίνεται από τη Βρετανική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (2011)2, ως εξής:

  • Υψηλή οσμή

  • Μία ή περισσότερες οσμές που εκπέμπονται αντιπροσωπεύουν (α) α σοβαρή μόλυνσηή είναι πιθανό να προκαλέσει ενόχληση σε αναγνωρισμένους παραλήπτες, ανεξάρτητα από το εάν χρησιμοποιούνται ήδη κατάλληλα μέτρα ελέγχου της οσμής. Πρέπει να λάβετε πρόσθετα μέτρα ή μπορεί να χρειαστεί να μειώσετε ή να διακόψετε τις λειτουργίες.

  • Μεσαία επίδραση οσμής

  • Η μολυσμένη οσμή που προκαλείται είναι πιθανό να διασκορπιστεί έξω από την περίμετρο της εγκατάστασης και να φτάσει στους πλησιέστερους υποδοχείς. Πρέπει να ληφθούν κατάλληλα μέτρα για την ελαχιστοποίηση της οσμής. Εάν χρησιμοποιούνται κατάλληλα μέτρα, η υπολειμματική οσμή πρέπει να γίνεται ανεκτή από την κοινότητα. Για ορισμένες επιχειρησιακές δραστηριότητες, τα κατάλληλα μέτρα θα διασφαλίσουν ότι οι οσμές δεν αφήνουν την περίμετρο της εγκατάστασης ή, ελλείψει αυτού, ότι δεν φτάνουν στους πλησιέστερους υποδοχείς.

  • Χαμηλή μυρωδιά

  • Δεν υπάρχει μυρωδιά έξω από την περίμετρο, ωστόσο, α Πρέπει να διατηρηθεί η προληπτική προσέγγιση και πρόσθετες εργασίες ελέγχου της οσμής μπορεί ακόμα να εξεταστούν.
 • 1Ανατρέξτε στην Παράγοντες «FIDOL» στο Διεθνές Παρατηρητήριο Οσμών.

  2 Περιβαλλοντική Υπηρεσία (2011). Πώς να συμμορφωθείτε με την άδεια οσμής σας - H4 Odour Management.

 • Σχέδιο Διαχείρισης Οσμών

 • Το Σχέδιο Διαχείρισης Οσμών (OMP) είναι ένα πλαίσιο που αναπτύχθηκε από έναν ενδιαφερόμενο που εκπέμπει οσμή και περιγράφει τη δέσμευση (ες) και τη στρατηγική τους για τη διαχείριση των οσμών. Αυτές οι δεσμεύσεις και στρατηγικές, που αναλαμβάνονται από τα ενδιαφερόμενα μέρη, τους επιτρέπουν να συμμορφώνονται με την περιβαλλοντική τους κανονιστική άδεια και / ή να αποτρέπουν ή να ελαχιστοποιούν τις οσμές που σχετίζονται με τη βιομηχανία.

  Μπορείτε να βρείτε Οδηγίες για το σχέδιο διαχείρισης οσμών στο Διεθνές Παρατηρητήριο Οσμών.

 • Μοντελοποίηση οσμών

 • Χρησιμοποιείται ως εργαλείο πρόβλεψης συνήθως υπονοείται σε αξιολογήσεις επιπτώσεων. Τα μοντέλα οσμών χρησιμοποιούν μια εξίσωση ή ένα σύνολο εξισώσεων (δηλαδή μοντέλα) που περιγράφουν τη σχέση μεταξύ των συγκεντρώσεων οσμής σε μια περιοχή με το ρυθμό εκπομπής μιας εγκατάστασης και των παραγόντων που επηρεάζουν την ατμοσφαιρική διασπορά και την αραίωση των οσμών.

 • Οσμή

 • Μια μυρωδιά ενοχλεί όταν το επεισόδιο είναι τόσο επιθετικό και παρατεταμένο που βλάπτει την ευημερία των προσβεβλημένων ατόμων. Η συχνότητα και η επιθετικότητα ενός επεισοδίου μυρωδιάς μπορεί να κατανοηθεί διαφορετικά από χώρα σε χώρα.

 • Μονάδα οσμής

 • Μια μονάδα οσμής είναι η ποσότητα (δηλαδή μείγματος) οσμών ουσιών που υπάρχουν σε ένα κυβικό μέτρο οσμής αερίου (υπό κανονικές συνθήκες) στο κατώφλι του πίνακα.

 • Ποιότητα οσμής

 • Η ποιότητα ή ο χαρακτήρας της οσμής είναι εκείνη η ιδιότητα που προσδιορίζει μια οσμή και τη διαφοροποιεί από μια άλλη οσμή ίσης έντασης. Βασικά, αυτή η παράμετρος παρέχει πληροφορίες για το πώς μυρίζει η ουσία.

  Ο χαρακτήρας της οσμής περιγράφεται με μια μέθοδο γνωστή ως πολυδιάστατη κλιμάκωση ή δημιουργία προφίλ. Σε αυτήν τη μέθοδο, η οσμή χαρακτηρίζεται είτε από τον βαθμό ομοιότητας με ένα σύνολο οσμών αναφοράς είτε από τον βαθμό στον οποίο ταιριάζει με μια κλίμακα διαφόρων όρων περιγραφής. Το αποτέλεσμα είναι ένα προφίλ μυρωδιάς.

 • Τροχός οσμής

 • Εικόνες που περιέχουν τυποποιημένους περιγραφείς για την αναφορά της ποιότητας οσμής.

P

 • Αντίληψη

 • Συνειδητοποίηση του αποτελέσματος ενός απλού ή σύνθετου αισθητήριο ερέθισμα.

R

 • Δέκτης

 • Κάθε άτομο που ζει ή επισκέπτεται μια περιοχή, είτε πρόκειται για ιδιωτικό είτε για δημόσιο χώρο (π.χ. σπίτι, χώρος εργασίας, υπαίθριος χώρος), ο οποίος είναι ή μπορεί να είναι εκτίθεται σε οσμές δημιουργείται από μια πηγή εκπομπής.

S

 • Πηγή

  Η πηγή μιας οσμής μπορεί να οριστεί ως το σημείο, η περιοχή ή η διαδικασία κατά την οποία εκπέμπεται μια οσμή. Συνήθως, γίνεται διάκριση μεταξύ μεταφερόμενες πηγές και διάχυτες πηγές, αλλά ορισμένες πηγές χαρακτηρίζονται επίσης ως φυγάς or παθητικός πηγές.
  • Μεταφερόμενες πηγές (ή σημειακές πηγές)

  • Πηγές εκπομπών οσμών αερίων μέσω σωληνωτών αγωγών καθορισμένης διάστασης και ρυθμού ροής (π.χ. καμινάδα, αεραγωγοί) Διάχυτες πηγές: γενικά μη μεταφερόμενες πηγές, οι οποίες δεν έχουν καθορισμένη ροή αέρα αποβλήτων, με την οποία η εκπομπή οσμών συμβαίνει μέσω διάχυσης / μεταφοράς από οσμή επιφάνειες που εκτίθενται στην ατμόσφαιρα («πηγές περιοχής»), δεξαμενές ή κτίρια («πηγές όγκου») ή από διαρροές αερίου από μη αεροστεγείς αγωγούς ή εξοπλισμό.

  • Διάχυτες πηγές

   Γενικά πηγές που δεν μεταφέρονται, οι οποίες δεν έχουν καθορισμένη ροή αέρα αποβλήτων, με την οποία η εκπομπή οσμών πραγματοποιείται μέσω διάχυσης / μεταφοράς από οσμές επιφάνειας που εκτίθενται στην ατμόσφαιρα («πηγές περιοχής»), δεξαμενές ή κτίρια («πηγές όγκου») ή από διαρροές αερίου από μη αεροστεγείς αγωγούς ή εξοπλισμό. Συνήθως, γίνεται διάκριση μεταξύ ενεργός και παθητικός διάχυτες πηγές.
   • Ενεργές πηγές διάχυσης
   • Διαχυμένες πηγές με εξαναγκασμένο αερισμό (π.χ. βιολογικά φίλτρα, πισίνα εκτεταμένου αερισμού, άλλα).

   • Παθητικές διάχυτες πηγές
   • Διάχυτες πηγές χωρίς εξαναγκασμένο αερισμό (π.χ. σωροί λάσπης, λίμνες καθίζησης, άλλα).


  • Διαφυγής πηγές

  • Απατηλή ή δύσκολη αναγνώριση πηγών που απελευθερώνουν απεριόριστες ποσότητες οσμών (π.χ. διαρροές βαλβίδων και παρεμβύσματος, ανοίγματα παθητικού αερισμού, άλλες).

  • Παθητικές πηγές

  • Πηγές με καθορισμένες διαστάσεις (πηγές περιοχής, πηγές όγκου) που δεν έχουν καθορισμένη ροή αέρα εξόδου, όπως λεκάνες απορριμμάτων, λίμνες, χωράφια μετά την εξάπλωση της κοπριάς, μη αεριζόμενοι σωροί κομπόστ, κτίρια
Bulgarian BG Catalan CA English EN French FR German DE Greek EL Italian IT Portuguese PT Spanish ES