Φωτογραφία/ UV οξείδωση

Τι είναι;

Το εισερχόμενο ρεύμα απαερίων οδηγείται μέσω ενός θαλάμου αντίδρασης και ακτινοβολείται με υπεριώδη κύματα (100–280 nm). Αυτή η ακτινοβολία προκαλεί την αποσύνθεση των ανεπιθύμητων ενώσεων.

Αυτή η αποσύνθεση γίνεται με δύο τρόπους:

  • Φωτόλυση: ενώσεις όπως VOCs, NH3 H22 και οι αμίνες διασπώνται άμεσα από την ακτινοβολία.
  • Οξείδωση από αντιδραστικές ρίζες οξυγόνου: η παρουσία πολύ δραστικών ριζών οξυγόνου οξειδώνει ενώσεις που δεν διασπώνται με άμεση φωτόλυση και προϊόντα αντίδρασης από τη φωτόλυση.

Σχεδιασμός, συντήρηση και αποτελεσματικότητα

Ορισμένοι προμηθευτές εγκαθιστούν έναν καταλύτη, ένα σύστημα προσρόφησης (ενεργός άνθρακας) ή ένα δεύτερο σύνολο λαμπτήρων με διαφορετικό μήκος κύματος μετά την πρώτη φάση φωτοοξείδωσης για να φτάσουν στον υψηλότερο δυνατό ρυθμό αφαίρεσης. Αυτή η επιπλέον φάση χρησιμεύει επίσης για τη διάσπαση του υπόλοιπου όζοντος σε οξυγόνο.

Εκτός από τις χρησιμοποιημένες λάμπες UV (αναμενόμενη διάρκεια ζωής περίπου 8000 ώρες), δεν δημιουργούνται απόβλητα. Η κατανάλωση ενέργειας κυμαίνεται από 0.3–1.5 kWh/1000 Nm3.

Εφαρμογή

Η φωτοξείδωση είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για ασυνεχείς διεργασίες με χαμηλότερες συγκεντρώσεις διαλύτη (μέγιστο 500 mg/Nm3). Η διαδικασία επιτυγχάνει την απόδοση αφαίρεσης σε σταθερή κατάσταση σχεδόν αμέσως και δεν έχει επιπλέον κόστος εκκίνησης ή μειονεκτήματα σε σύγκριση με τη συνεχή λειτουργία.

Η πρώτη χρήση της φωτοξείδωσης στον καθαρισμό του αέρα σε βιομηχανική κλίμακα χρονολογείται από τα τέλη της δεκαετίας του '90. Οι αιτήσεις μπορούν να βρεθούν στους ακόλουθους τομείς:
  • Εγκαταστάσεις επίστρωσης;
  • Διαχείριση υδατικών λυμάτων;
  • Εγκαταστάσεις διαλογής/επεξεργασίας απορριμμάτων.
  • Διαδικασίες ζύμωσης, ζυθοποιεία;
  • Βιομηχανία τροφίμων (κρέας, ψάρι).
  • Κουζίνες.


Πίνακας 1 δείχνει τα όρια και τους περιορισμούς εφαρμογής που σχετίζονται με την οξείδωση φωτο/UV (προσαρμοσμένο από το EIPPCB, 2016, Πίνακας 3.218).

Πίνακας 1. Όρια εφαρμογής και περιορισμοί που σχετίζονται με φωτο/UV οξείδωση.
Ζήτημα Όρια/ Περιορισμοί
Ροή αερίου (Nm3/ Η) 2000-58000 (θεωρητικά όχι πολύ κρίσιμο)
Θερμοκρασία (° C) <60
Πίεση (MPa) Ατμοσφαιρικός
Πτώση πίεσης (mbar) NI
Σχετική υγρασία (%) Η απομάκρυνση της σκόνης θα πρέπει κατά προτίμηση να γίνεται
Συγκέντρωση σκόνης Η απομάκρυνση της σκόνης θα πρέπει κατά προτίμηση να γίνεται
Ενέργεια Ο ιονισμός είναι κυρίως κατάλληλος για ρεύματα αερίου με χαμηλές συγκεντρώσεις VOC λόγω της χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας σε σύγκριση με τους θερμικούς οξειδωτές
NI = δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες

αναφορές

EIPPCB (2016). Έγγραφο αναφοράς για τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές (ΒΔΤ) για κοινά συστήματα επεξεργασίας/διαχείρισης λυμάτων και συστημάτων διαχείρισης λυμάτων στον Χημικό Τομέα. JRC Science for Policy Report.
Bulgarian BG Catalan CA English EN French FR German DE Greek EL Italian IT Portuguese PT Spanish ES