Η τρέχουσα κατάσταση

Στην Ευρώπη, η οδηγία για τις βιομηχανικές εκπομπές (IED, ή οδηγία 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, για τις βιομηχανικές εκπομπές) θεσπίζει ένα γενικό πλαίσιο για τον καθορισμό ορίων με σκοπό τον έλεγχο των εκπομπών οσμών για πολλές βιομηχανικές δραστηριότητες ή διαδικασίες.

Το IED ισχύει για τη βιομηχανία ενέργειας, την παραγωγή και επεξεργασία μετάλλων, τη διαχείριση αποβλήτων, τη χημική βιομηχανία, τη βιομηχανία μετάλλων και τους τομείς της γεωργίας, όπως η ζωική παραγωγή.

Σύμφωνα με το IED, οι βιομηχανίες μπορούν να λειτουργήσουν εάν διαθέτουν γραπτή άδεια ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, εάν είναι εγγεγραμμένες. Η συμμόρφωση με την άδεια βασίζεται σε ορισμένους όρους που απορρέουν από την έννοια των Καλύτερων Διαθέσιμων Τεχνικών (BAT). Για τον προσδιορισμό αυτών των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών και των σχετικών επιπέδων εκπομπών, συντάσσονται έγγραφα αναφοράς για τις ΒAΤ (που ονομάζονται BREF).

Οι εγκαταστάσεις που λειτουργούν με άδεια θα πρέπει να συμμορφώνονται με ένα καθορισμένο εύρος ορίων εκπομπών που σχετίζονται με την καλύτερη διαθέσιμη τεχνολογία για τον τομέα τους, όπως αναφέρεται στα έγγραφα BREF.

Από το 2019, το μόνο BREF στην Ευρώπη που έθεσε όριο οσμής είναι το πρόσφατα δημοσιευμένο BREF επεξεργασίας αποβλήτων που καθορίζει μια περιοχή 200 έως 1000 ouE ∙ m − 3 ως τη μέγιστη επιτρεπόμενη συγκέντρωση οσμής για ορισμένες BAT που σχετίζονται με τη βιολογική επεξεργασία των αποβλήτων.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι τα BREF δεν είναι ούτε απόλυτα ούτε εξαντλητικά. Τα BREF δεν λαμβάνουν υπόψη τις τοπικές συνθήκες, επομένως η αίτησή τους αφήνει περιθώριο στις ρυθμιστικές αρχές να εφαρμόσουν περαιτέρω περιορισμούς ή συστάσεις με βάση το τοπικό πλαίσιο.

Ορισμένα άλλα νομικά δεσμευτικά έγγραφα και οδηγίες σχετικά με τις οσμές είναι διαθέσιμα σε μερικές ευρωπαϊκές χώρες. Αυτοί οι κανονισμοί οσμής χρησιμοποιούνται όταν δεν καθορίζονται συγκεκριμένα κριτήρια σε BREF ή όταν το IED δεν καλύπτει τη δραστηριότητα εκπομπής οσμής.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τους κανονισμούς οσμής που αφορούν τη χώρα ή την περιοχή, ανατρέξτε στο Χάρτης κανονισμών.

Ασία

Χάρτης της Ασίας

Νότια Αμερική

Χάρτης της Νότιας Αμερικής

Βόρεια Αμερική

Χάρτης της Βόρειας Αμερικής

Αυστραλία / Νέα Ζηλανδία

Χάρτης της Αυστραλασίας
Bulgarian BG Catalan CA English EN French FR German DE Greek EL Italian IT Portuguese PT Spanish ES