Θερμική οξείδωση

Τι είναι;


Η θερμική οξείδωση (επίσης συχνά αναφέρεται ως «αποτέφρωση», «θερμική αποτέφρωση» ή «οξειδωτική καύση») είναι η διαδικασία οξείδωσης καύσιμων αερίων και οσμών σε ρεύμα αποβλήτων αερίων με θέρμανση ενός μείγματος ρύπων με αέρα ή οξυγόνο πάνω από την αυτόματη ανάφλεξή του. τοποθετούνται σε ένα θάλαμο καύσης και διατηρούνται σε υψηλή θερμοκρασία για αρκετό χρόνο για να ολοκληρωθεί η καύση σε διοξείδιο του άνθρακα και νερό.

Μετά τη θερμική οξείδωση, τα κύρια συστατικά του επεξεργασμένου αποβλήτου είναι οι υδρατμοί, το άζωτο, το διοξείδιο του άνθρακα και το οξυγόνο. Ανάλογα με την περιεκτικότητα σε ρύπους του ακατέργαστου αποβλήτου που καίγεται και από τις συνθήκες λειτουργίας του θερμικού οξειδωτή, μπορεί να υπάρχουν και άλλοι ρύποι στα επεξεργασμένα απόβλητα αέρια όπως CO, HCl, HF, HBr, HI, NOX, SO2, VOC, PCDD/PCDF, PCB και ενώσεις βαρέων μετάλλων (μεταξύ άλλων). Μπορεί να απαιτήσει επεξεργασία ανάντη ανάλογα με τη σύνθεση των ακατέργαστων αερίων αποβλήτων ή πρόσθετη κατάντη επεξεργασία των επεξεργασμένων αποβλήτων.

Ανάλογα με τις θερμοκρασίες καύσης κατά τα κύρια στάδια της αποτέφρωσης, τα πτητικά βαρέα μέταλλα και οι ανόργανες ενώσεις (π.χ. άλατα) εξατμίζονται πλήρως ή εν μέρει. Αυτές οι ουσίες μεταφέρονται από τα απορρίμματα εισόδου τόσο στα επεξεργασμένα απόβλητα αέρια όσο και στην ιπτάμενη τέφρα που περιέχει. Δημιουργείται μια ιπτάμενη τέφρα (σκόνη) και βαρύτερη συμπαγής τέφρα (τέφρα πυθμένα).

Ο χρόνος, η θερμοκρασία (περίπου 200–400 ° C πάνω από την αυτόματη ανάφλεξη), η αναταραχή (για ανάμιξη) και η διαθεσιμότητα οξυγόνου επηρεάζουν όλα το ρυθμό και την απόδοση της διαδικασίας καύσης. Αυτοί οι παράγοντες παρέχουν τις βασικές παραμέτρους σχεδιασμού για συστήματα οξείδωσης VOC/ οσμής.

Λειτουργούν διάφοροι τύποι θερμικών οξειδωτικών:
 • Ο άμεσος θερμικός οξειδωτής, που αποτελείται από θάλαμο καύσης και δεν περιλαμβάνει ανάκτηση θερμότητας καυσαερίων.
 • Ο αναγεννητικός θερμικός οξειδωτής(Εικόνα 1), χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα βήματα:
  • ρεύμα αποβλήτων αερίου που εισέρχεται στον οξειδωτή μέσω της κοινής εισόδου και περνά σε έναν θάλαμο αναγέννησης μέσω μιας βαλβίδας πεταλούδας.
  • στη συνέχεια περνώντας από μια κεραμική μήτρα ανταλλαγής θερμότητας, η οποία αυξάνει τη θερμοκρασία του αερίου σχεδόν σε θερμοκρασία οξείδωσης.
  • εισερχόμενος στη συνέχεια στον θάλαμο καύσης, ο οποίος διατηρείται στους 800-1000 ° C από τους καυστήρες, η απελευθερωμένη θερμότητα μειώνει την κατανάλωση καυσίμου των καυστήρων.
  • στη συνέχεια αφήνοντας τον θάλαμο καύσης μέσω μιας δεύτερης κεραμικής μήτρας εναλλάκτη θερμότητας, μεταφέροντας τη θερμική του ενέργεια για να επαναχρησιμοποιηθεί για προθέρμανση του επόμενου κύκλου.
  • απελευθερώνοντας το καθαρό ρεύμα αερίου μέσω μιας βαλβίδας εξόδου για αποφόρτιση.
  Λόγω της σχετικά υψηλής θερμοκρασίας του χώρου καύσης, της μεγάλης περίσσειας αέρα και της μικρής επίδρασης της φλόγας, σχηματίζονται μόνο μικρές ποσότητες μονοξειδίου του άνθρακα και ΝΟΧ.
  Αυτό το σύστημα είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για ρεύματα αποβλήτων αερίων με ρυθμούς ροής στην περιοχή 5,000-10,000 Nm3/h. Γενικά, επιτυγχάνεται 90-97% ανάκτηση θερμότητας (προθέρμανση αποβλήτων αερίων).

 • Ο ανακτητικός θερμικός οξειδωτής (Εικόνα 2), αποτελούμενο από ένα θάλαμο καύσης, τον προθερμαντήρα αποβλήτων αερίου και, εάν ενδείκνυται, έναν εναλλάκτη θερμότητας δευτερογενούς ανάκτησης ενέργειας, τη θερμότητα που μεταφέρεται συνεχώς στον προθερμαντήρα. Αυτό το σύστημα είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για ρυθμούς ροής απορριμμάτων αερίου στην περιοχή 1000-50000 Nm3/h Γενικά, επιτυγχάνεται 50-80% ανάκτηση θερμότητας.
 • Κινητήρες αερίου ή/και λέβητες ατμού, με ανάκτηση ενέργειας 57-67%. Το καυσαέριο καίγεται στον κινητήρα. Η συγκέντρωση του αερίου εισόδου πρέπει να ελέγχεται για να διασφαλιστεί ότι καίγεται αποτελεσματικά στον κινητήρα. Εάν είναι απαραίτητο, μπορεί να προστεθεί φυσικό αέριο ως καύσιμο στήριξης ή να χρειαστεί να αραιωθεί το ρεύμα αποβλήτων. Οι κατάντη γεννήτριες παράγουν ηλεκτρική ενέργεια. Ο κινητήρας περιέχει έναν καταλυτικό μετατροπέα, κυρίως για να οξειδώσει το μονοξείδιο του άνθρακα στο ρεύμα αερίου. Ο κινητήρας συνδυάζεται με έναν λέβητα ατμού για να χρησιμοποιήσει τη θερμότητα των καυσαερίων για την παραγωγή ατμού. Το νερό τροφοδοσίας του λέβητα προθερμαίνεται από το νερό ψύξης του κινητήρα. Με χαμηλές θερμοκρασίες καύσης, ο σχηματισμός NOX είναι χαμηλός. Τα καυσαέρια που φεύγουν από τον κινητήρα αερίου οδηγούνται πάνω από καταλύτες οξείδωσης για να μειώσουν την περιεκτικότητα σε μονοξείδιο του άνθρακα.

Σχεδιασμός, συντήρηση και αποτελεσματικότητα

Τα κριτήρια σχεδιασμού για ένα σύστημα θερμικού οξειδωτή εξαρτώνται κυρίως από τη φύση του ρεύματος αποβλήτων (δηλαδή χημικά και φυσικά χαρακτηριστικά όπως μέγεθος σωματιδίων, σύνθεση, καθώς και θερμικά χαρακτηριστικά όπως θερμογόνος αξία και επίπεδο υγρασίας), που καθορίζει τις συνθήκες καύσης.

Οι θερμικοί οξειδωτές πρέπει να επιθεωρούνται τακτικά και, εάν είναι απαραίτητο, να καθαρίζονται για να διατηρηθεί η καλή απόδοση και αποδοτικότητα. Όταν προκύπτουν υπερβολικές εναποθέσεις, πρέπει να γίνουν προληπτικές ενέργειες καθαρίζοντας το εισερχόμενο αέριο πριν εισέλθει στον οξειδωτή.

Οι παράμετροι που παρακολουθούνται και οι οποίες θα πρέπει να ενεργοποιούν συναγερμό σε περίπτωση υπέρβασης των καθορισμένων τιμών περιλαμβάνουν:
 • θερμοκρασία καύσης?
 • συγκέντρωση πτητικών οργανικών ενώσεων ·
 • συγκέντρωση μονοξειδίου του άνθρακα.
 • πίεση ·
 • ζωοτροφές υγροποιημένου αερίου ·
 • τροφοδοσία πεπιεσμένου αέρα.
Μια άλλη σημαντική παράμετρος για παρακολούθηση είναι η περιεκτικότητα οξυγόνου στο αέριο εκροής, η οποία παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες καύσης. Αυτό είναι ζωτικής σημασίας όταν οι ενώσεις αλογόνου οξειδώνονται θερμικά.

Εφαρμογή

Πίνακας 1 δείχνει όρια εφαρμογής και περιορισμούς που σχετίζονται με τη θερμική οξείδωση (προσαρμοσμένο από EIPPCB, 2016, Πίνακας 3.204).

Πίνακας 1. Όρια εφαρμογής και περιορισμοί που σχετίζονται με τη θερμική οξείδωση.
Ζήτημα Όρια/ Περιορισμοί
Ροή αερίου (Nm3/ Η) 90-86000 (άμεσος και αναγεννητικός οξειδωτής)
90-86000 (θερμικός οξειδωτής ανάκτησης)
Θερμοκρασία (° C) 900-1200
Πίεση (MPa) Ατμοσφαιρικός
Πτώση πίεσης (mbar) 10 - 50
Σωματιδιακό περιεχόμενο (Nm3/ Η) <3
Χρόνος (-οι) διαμονής 0.5-2
Σχετική υγρασία των αποβλήτων αερίων μέγιστο 70%

αναφορές

EIPPCB (2016). Έγγραφο αναφοράς για τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές (ΒΔΤ) για κοινά συστήματα επεξεργασίας/διαχείρισης λυμάτων και συστημάτων διαχείρισης λυμάτων στον Χημικό Τομέα. JRC Science for Policy Report.
Bulgarian BG Catalan CA English EN French FR German DE Greek EL Italian IT Portuguese PT Spanish ES