Νέοι τρόποι για την παρακολούθηση και την καταγραφή ζητημάτων οσμής σε ολόκληρη την Καμπάλα της Ουγκάντα

Σύνοψη

Συγχρηματοδοτούμενη από την Àrea Metropolitana de Barcelona, το «Kampala NOSES» είναι ένας πιλότος που επιδιώκει να εισαγάγει νέους τρόπους παρακολούθησης και καταγραφής προβλημάτων μυρωδιάς σε όλη την Καμπάλα, με ένα πιο μακροπρόθεσμο όραμα εφαρμογής νέων περιβαλλοντικών μηχανισμών αναφοράς και διακυβέρνησης που είναι προσβάσιμοι σε όλους, ανεξάρτητα από το επίπεδο αλφαβητισμού, την ηλικία ή το φύλο.

Η κατάσταση

Στην Καμπάλα, οι προσπάθειες διαχείρισης των αποβλήτων στην πόλη κατακλύζονται συνεχώς από τον συνεχώς αυξανόμενο πληθυσμό των κατοίκων της πόλης, τα αυξημένα επίπεδα οικονομικής δραστηριότητας και τη μείωση της χρηματοδότησης από την κεντρική κυβέρνηση. Οι καταγγελίες των πολιτών σχετικά με ενοχλητικές οσμές παρουσιάζονται στα τοπικά ΜΜΕ και οι αρχές δεν διαθέτουν σύστημα παρακολούθησης με το οποίο να καταγράφονται συστηματικά και τελικά να βελτιώνεται η κατάσταση.

D-Noses ρόλος και στόχοι

Χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση χωρίς αποκλεισμούς, το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση των παιδιών και των γυναικών μέσω της επιστημονικής εκπαίδευσης και στην αύξηση των ικανοτήτων της πόλης ούτως ώστε να βελτιώσουν την παρακολούθηση της ρύπανσης από οσμές στην Καμπάλα χρησιμοποιώντας την επιστήμη των πολιτών. Ένα σχολικό πρόγραμμα θα υλοποιηθεί μέχρι τον Οκτώβριο του 2020 για να εκπαιδεύσει τα παιδιά σχετικά με την παρακολούθηση της ρύπανσης από οσμές και το οποίο θα σχεδιάσει και θα αναπτύξει την εκστρατεία αύξησης επαγρύπνησης στις τοπικές αγορές τον Αύγουστο. Ταυτόχρονα, οι αξιωματικοί της πόλης θα ενισχύσουν τη διαχείριση των οσμών μέσω της συνεργασίας με ειδικούς σε ζητήματα οσμών στο πλαίσιο της κοινοπραξίας D-NOSES.

Πρόοδος μέχρι στιγμής

Δουλεύουμε με τα σχολεία από τον Φεβρουάριο του 2020. Μετά από μια πρόσωπο με πρόσωπο συνεδρία στην Καμπάλα, οι μαθητές παρακολούθησαν τα μαθήματα στην τάξη για μερικές εβδομάδες έως ότου χτυπήσει ο COVID. Κατά τη διάρκεια της απαγόρευσης κυκλοφορίας, καταφέραμε να διανείμουμε δραστηριοτήτων στους μαθητές που συμμετέχουν, ώστε να μπορούν να συνεχίσουν το πρόγραμμα ξεχωριστά. Τον Φεβρουάριο του 2021 τα σχολεία ξαναρχίζουν και οι δάσκαλοι και οι μαθητές μπόρεσαν να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα, συγκεντρώνοντας ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα από τις κοινότητες και τις αγορές της Καμπάλα. Τα αρχικά αποτελέσματα δείχνουν μια ποικιλία ζητημάτων οσμής που σχετίζονται με κακή διαχείριση αποβλήτων και παράνομη απόρριψή τους, μεταξύ άλλων.

Για να προσδιορίσουμε τις κύριες πηγές οσμών στις αγορές της Καμπάλα, καθώς και τις αντιλήψεις των πωλητών, σχεδιάσαμε ένα ερωτηματολόγιο για τη συλλογή ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων. Οι συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ Οκτωβρίου 2020 και Φεβρουαρίου 2021 εντόπισαν ζητήματα που σχετίζονται με την έλλειψη ευαισθητοποίησης σχετικά με τη «ρύπανση των οσμών» και την ασυνεπή στη συλλογή απορριμμάτων, η οποία προκαλεί ενόχληση τόσο στους πωλητές όσο και στους πελάτες. Πρόσθετοι ενδιαφερόμενοι ερωτήθηκαν για να κατανοήσουμε καλύτερα την κατάσταση, συμπεριλαμβανομένων των διαχειριστών αποβλήτων, υπεύθυνων για την υγειονομική ταφή και των άτυπων εργαζομένων. Τα κύρια ευρήματα κοινοποιήθηκαν στην AMB και την KCCA κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίασης των ενδιαφερομένων στις 27 Απριλίου 2021. Συζητήθηκαν και εξετάστηκαν μια σειρά από στρατηγικές για τη βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων στην πόλη.
Bulgarian BG Catalan CA English EN French FR German DE Greek EL Italian IT Portuguese PT Spanish ES